Weet u voldoende over uw pensioen?

Test het met 10 vragen

Uw pensioen bij Pensioenfonds Notariaat vormt een deel van uw inkomen na pensionering. Maandelijks gaat een belangrijk deel van uw inkomen naar dit pensioen. Heeft u voldoende inzicht in wat u straks aan pensioen kunt verwachten? Of uw nabestaanden? En wat wij met uw premie doen?

Check het snel met de tien vragen van de kennistoets. Valt uw kennis tegen, dan helpen wij u graag verder.

Start

Hoeveel pensioen denkt u te ontvangen na pensionering?

Controleer uw antwoord
Dit is niet goed.

In werkelijkheid gaat dit in de richting van 55 tot 65 procent van het laatst verdiende bruto salaris (exclusief AOW). Daarbij is uitgegaan van het maximum pensioengevend salaris van € 95.553 én dat u uw gehele loopbaan pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Notariaat. Vanzelfsprekend is dit een hele ruwe indicatie. In al die jaren kan er namelijk nog veel veranderen aan het pensioenstelsel en uw pensioenregeling.

Check op de Pensioenplanner of uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt) uw te verwachten pensioen.
Dit is juist.

Dit is inderdaad 55 tot 65 procent van het laatst verdiende bruto salaris (exclusief AOW). Daarbij is uitgegaan van het maximum pensioengevend salaris van € 95.553 voor deelnemers én dat u uw gehele loopbaan pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Notariaat. Vanzelfsprekend is dit een hele ruwe indicatie. In al die jaren kan er nog veel veranderen aan het pensioenstelsel en uw pensioenregeling.

Check op de Pensioenplanner of uw Uniform Pensioenoverzicht (dat u jaarlijks van ons ontvangt) uw te verwachten pensioen.
Volgende vraag

Mijn pensioenleeftijd:

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

Uw standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. Wel kunt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is 57 jaar. Als u naast uw (gedeeltelijk) vervroegde pensioen wilt werken, dan mag dat (fiscaal gezien) pas vanaf 5 jaar voor de ingangsdatum van uw AOW-leeftijd. Stel: uw AOW-leeftijd is 67 jaar, dan mag u naast uw pensioen bijverdiensten hebben vanaf 62 jaar. Wilt u later met pensioen? Dat is mogelijk, als u blijft doorwerken tot uw pensioendatum. Uw pensioendatum kunt u uitstellen tot uiterlijk vijf jaar na ingang van uw AOW.
Dit is het juiste antwoord.

Uw standaard pensioenleeftijd is 67 jaar. Wel kunt u eerder, later of gedeeltelijk met pensioen gaan. De vroegst mogelijke pensioenleeftijd is 57 jaar. Als u naast uw (gedeeltelijk) vervroegde pensioen wilt werken, dan mag dat (fiscaal gezien) pas vanaf 5 jaar voor de ingangsdatum van uw AOW-leeftijd. Stel: uw AOW-leeftijd is 67 jaar, dan mag u naast uw pensioen bijverdiensten hebben vanaf 62 jaar. Wilt u later met pensioen? Dat is mogelijk, als u blijft doorwerken tot uw pensioendatum. Uw pensioendatum kunt u uitstellen tot uiterlijk vijf jaar na ingang van uw AOW.
Volgende vraag

Ik bouw pensioen op over:

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

U bouwt per jaar een ouderdomspensioen op van 1,75% van uw vaste bruto salaris min de AOW-franchise. Deze AOW-franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De AOW voorziet namelijk voor dit deel in pensioeninkomen. De franchise is € 16.119 (2018). De franchise stellen we elk jaar opnieuw vast.

Het pensioensalaris is gemaximeerd op € 95.553 (2018).

U vindt rekenvoorbeelden op onze website.
Dit is het juiste antwoord.

U bouwt per jaar een ouderdomspensioen op van 1,75% van uw vaste bruto salaris min de AOW-franchise. Deze AOW-franchise is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De AOW voorziet voor dit deel in pensioeninkomen. De franchise is € 16.119 (2018). De franchise stellen we elk jaar opnieuw vast.

Het pensioensalaris is gemaximeerd op € 95.553 (2018).

U vindt rekenvoorbeelden op onze website.
Volgende vraag

Bij arbeidsongeschiktheid:

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt en een WIA-uitkering krijgt, kunt u toch (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Pensioenfonds Notariaat betaalt de pensioenpremie voor het deel dat de pensioenopbouw wordt voortgezet. Hoeveel pensioen u blijft opbouwen, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA. U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van Pensioenfonds Notariaat.
Dit klopt.

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt en een WIA-uitkering krijgt, kunt u toch (gedeeltelijk) pensioen blijven opbouwen. Pensioenfonds Notariaat betaalt de pensioenpremie voor het deel dat de pensioenopbouw wordt voortgezet. Hoeveel pensioen u blijft opbouwen, is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid volgens de WIA. U ontvangt geen arbeidsongeschiktheidsuitkering van Pensioenfonds Notariaat.
Volgende vraag

Voor mijn eventuele partner en kinderen is een pensioen geregeld na mijn overlijden.

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

Wanneer u overlijdt, heeft de partner waarmee u samenwoont (onder bepaalde voorwaarden), bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft recht op een partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit pensioen levenslang.

Voor uw kind(eren) is er een wezenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de pensioenregeling. Dit pensioen is bestemd voor kinderen tot 18 jaar. Studerende of voor minimaal 55% arbeidsongeschikte kinderen ontvangen het wezenpensioen tot hun 27ste zolang deze situatie op hen van toepassing is.
Dit klopt.

De hoogte van het partnerpensioen is:
- bij overlijden na pensionering: 70% van uw ouderdomspensioen.
- bij overlijden na einde pensioenopbouw bij Pensioenfonds Notariaat: 70% van het pensioen dat is opgebouwd tot aan einde deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Notariaat.
- bij overlijden tijdens deelname aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Notariaat: 70% van het al opgebouwde pensioen en 70% van het pensioen dat u nog had kunnen opbouwen tot pensioendatum.

Bent u eerder gescheiden? Dan gaat een deel van het partnerpensioen naar uw ex-partner.

De hoogte van het wezenpensioen is gerelateerd aan het partnerpensioen (20%). Uw kinderen krijgen het wezenpensioen als u overlijdt tijdens deelname aan de pensioenregeling.
Volgende vraag

Welke gebeurtenis heeft invloed op uw al opgebouwde pensioen?

Controleer uw antwoord
Dit klopt niet.

Een scheiding van uw partner of de beëindiging van het samenwonen met uw partner heeft dit wel. Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen, dat tijdens uw huwelijk of partnerschap is opgebouwd en op het partnerpensioen. Dit geldt ook als u (onder bepaalde voorwaarden) heeft samengewoond met uw ex-partner. U kunt hier wel andere afspraken over maken en doorgeven aan het pensioenfonds.
Dit klopt.

Uw ex-partner heeft wettelijk recht op de helft van het ouderdomspensioen, dat tijdens uw huwelijk of partnerschap is opgebouwd en op het partnerpensioen. Dit geldt ook als u (onder bepaalde voorwaarden) heeft samengewoond met uw ex-partner. U kunt hier wel andere afspraken over maken en doorgeven aan het pensioenfonds.
Volgende vraag

Met mijn ingelegde premie wordt:

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

Sparen met uw ingelegde premie (zonder noemenswaardig risico) levert onvoldoende op om in de toekomst alle opgebouwde pensioenen uit te kunnen keren. Daarom beleggen we de door u ingelegde premies. Daarbij nemen we risico, maar niet meer dan nodig is. De beleggingsportefeuille is voor het grootste deel passief ingericht en wordt beheerd door enkele vermogensbeheerders. Passief beleggen wil zeggen dat er met een vaste beleggingsmix naar wordt gestreefd een vergelijkbaar rendement te realiseren als de markt (minder risicovol dan actief beleggen).
Dit is het juiste antwoord.

De beleggingsportefeuille is voor het grootste deel passief ingericht en wordt beheerd door enkele vermogensbeheerders. Passief beleggen wil zeggen dat er met een vaste beleggingsmix naar wordt gestreefd een vergelijkbaar rendement te realiseren als de markt (minder risicovol dan actief beleggen).
Volgende vraag

Wat was het gemiddelde rendement op de beleggingen in 2014, 2015 en 2016?

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

In 2014 was het rendement 11,1%, in 2015 1,44% en in 2016 7,15%.
Dit is het juiste antwoord.
Volgende vraag

Als u met pensioen gaat, krijgt u iedere maand een pensioenuitkering. Deze pensioenuitkering bestaat voor:

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

Ongeveer een derde deel van uw pensioen komt uit de betaalde premies en voor twee derde uit beleggingsresultaten. Hierbij is uitgegaan van langdurige deelname aan het fonds.
Dit antwoord is juist.

Hierbij is overigens uitgegaan van langdurige deelname aan het fonds.
Volgende vraag

Behoudt uw pensioen zijn koopkracht?

Controleer uw antwoord
Dit is niet het juiste antwoord.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden (maximaal met het consumentenprijsindexcijfer). Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor geen reserves gevormd. Het bestuur van Pensioenfonds Notariaat neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde; naar verwachting ook in de komende jaren niet. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor op dit moment onvoldoende geld in kas.
Dit is het juiste antwoord.

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Uw pensioen wordt dan met een toeslag verhoogd om de koopkracht ervan te behouden (maximaal met het consumentenprijsindexcijfer). Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Pensioenfonds Notariaat heeft hiervoor geen reserves gevormd. Het bestuur neemt jaarlijks een besluit over toeslagverlening. Al geruime tijd is een verhoging van de pensioenen niet aan de orde; naar verwachting ook in de komende jaren niet. Het fonds heeft hiervoor op dit moment onvoldoende geld in kas.